Today is Thursday the 13th of June 2024 01:31:49Past Simple Tense

  • English

    Past Simple Tense in English:


    The Past Simple tense is a grammatical structure used to express actions or events that occurred and were completed in the past. It is characterized by the use of the past form of the main verb, which often involves adding "-ed" to regular verbs or using irregular forms for irregular verbs. Past Simple is employed to narrate specific actions, events, or states that took place at a definite point in the past, emphasizing their completion.

  • Polish

    Czas Past Simple w języku angielskim:


    Czas Past Simple (przeszły, prosty) - to struktura gramatyczna używana do wyrażania czynności lub zdarzeń, które miały miejsce i zostały zakończone w przeszłości. Charakteryzuje się użyciem formy przeszłej czasownika głównego, co często wiąże się z dodaniem "-ed" do regularnych czasowników lub użyciem nieregularnych form dla czasowników nieregularnych. Past Simple jest stosowany do opowiadania o konkretnych czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce w określonym punkcie przeszłości, podkreślając ich zakończenie.