Today is Thursday the 18th of April 2024 13:31:51Past Continuous Tense

  • English

    Past Continuous Tense in English:


    The Past Continuous tense, also known as Past Progressive, is a grammatical structure used to express actions that were ongoing, in progress, or happening at a specific point in the past. It is formed by using the past tense of the auxiliary verb "to be" (was/were) and the present participle (the base form of the verb + -ing). Past Continuous is employed to provide context to a past event, describing what was happening at a particular moment or during a specific period in the past.

  • Polish

    Czas Past Continuous w języku angielskim:


    Czas Past Continuous (przeszły, ciągły), znany również jako Past Progressive, to struktura gramatyczna używana do wyrażania działań, które były w toku, trwały lub działy się w określonym punkcie przeszłości. Tworzony jest przez użycie czasu przeszłego czasownika posiłkowego "to be" (was/were) i imiesłowu współczesnego (podstawowa forma czasownika + -ing). Past Continuous jest stosowany w celu dostarczenia kontekstu dla zdarzenia z przeszłości, opisując, co działo się w konkretnym momencie lub przez określony okres w przeszłości.