Today is Saturday the 31st of July 2021 13:21:36Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 3


  Give us an example with a particular time in the past, please.
  Podaj nam przykład z konkretnym czasem w przeszłości, proszę..


  I was studying English on Sunday evening.
  Uczyłem się angielskiego w niedzielny wieczór.