Today is Thursday the 24th of June 2021 11:17:06Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 10, level: 3


  Can you give me an example of a common mistake that you make in English?
  Czy możesz podać przykład częstego błędu, który popełniasz w języku angielskim?.


  For example, I make a lot of mistakes using Passive Voice in English.
  Na przykład popełniam wiele błędów, używając strony biernej w języku angielskim.