Today is Monday the 2nd of August 2021 18:35:03Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 4, level: 3


  How many departments does the nearest university have?
  Ile wydziałów ma najbliższa uczelnia?.


  The nearest university has more than twelve departments.
  Najbliższa uczelnia ma więcej niż dwanaście wydziałów.